+420 602 150 791

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shopu
Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu LAkaravany vydávané s platností

ode dne 1. 1. 2024

I. Úvodní ustanovení

Provozovatel internetového obchodu:

VANKO CZ s.r.o., LAkaravany

 IČ: 27511936, DIČ: CZ27511936
sídlo: Dukelských hrdinů 91, 56301 Lanškroun
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23409
(dále jen „prodávající“)

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti VANKO CZ s.r.o., Dukelských hrdinů 91, 56301 Lanškroun, IČ: 27511936 upravují právní vztahy mezi prodávajícím, a kupujícím, tj. právnickou nebo fyzickou osobou (dále také jako „kupující“). Právní vztahy dle těchto obchodních podmínek vznikají na základě uzavření kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) mezi kupujícím a prodávajícím nebo v souvislosti s ní, a to v rámci internetového obchodu provozovaného prodávajícím na adrese www.lakaravany.cz (dále také „webové stránky“). Smluvní vztahy dle těchto obchodních podmínek se řídí právem České republiky a těmito obchodními podmínkami. Obchodní podmínky jsou vydány v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

V rámci předmětného internetového obchodu prodává prodávající produkty jako campingový nábytek, příslušenství ke karavanům a obytným vozům, campingové doplňky, náhradní díly, a jiné zboží sloužící především k volnočasovým aktivitám (dále jen „zboží“).

V rámci předmětného internetového obchodu prodává prodávající produkty jako jsou campingový nábytek, příslušenství ke karavanům a obytným vozům, campingové doplňky, náhradní díly, a jiné zboží sloužící především k volnočasovým aktivitám (dále jen „zboží“).

1) Objednávání zboží, jeho dodání, placení, a možnost reklamace a vrácení, jakož i všechna další práva a povinnosti z obchodů uskutečněných prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího www.lakaravany.cz podléhá režimu těchto obchodních podmínek, za současné aplikace zákonných ustanovení dle platných právních předpisů, ujednáními mezi smluvními stranami, jakož i reklamačního dokumentu ve znění uveřejněném na webových stránkách prodávajícího.

2) Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

3) Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. 

4) Prodávající vedle těchto obchodních podmínek vydává také reklamační dokument za účelem vymezení pravidel pro uplatnění práva reklamace a vrácení zboží.

II. Uzavření kupní smlouvy

1)  Webové stránky obchodu obsahují seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji spolu s popisem jejich obecných vlastností (tj. nosnost, rozměr, hmotnost, materiál) včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Cena je uvedena včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na webové stránce obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webové stránce obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 

2) Webové stránky obchodu obsahují také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webové stránce obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Kupující uzavřením smlouvy s prodávajícím a volbou způsobu dopravy vyslovuje svůj souhlas se způsobem dopravy a nákladů spojených s balením, jakož i přepravou potvrzením a odesláním objednávky. 

3) Kupující je oprávněn si rovněž zboží vyzvednout osobně v sídle prodávajícího na adrese Dukelských hrdinů 91, 56301 Lanškroun. V takovém případě je povinen uvedenou skutečnost vyznačit na webové stránce objednávkového formuláře.

4) Potvrzení a odeslání objednávkového formuláře  kupujícím prostřednictvím webové stránky se považuje za návrh k uzavření kupní smlouvy na základě které prodávající rezervuje kupujícímu objednané zboží. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávkového formuláře vložil. Údaje uvedené v objednávkovém formuláři jsou Prodávajícím považovány za správné. 

5) Poté, kdy prodávající obdrží od kupujícího prostřednictvím webové stránky jeho objednávku, zašle kupujícímu na uvedený e-mail potvrzující zprávu, která bude obsahovat informace o nejbližším možném termínu odeslání zboží na adresu kupujícího.  K uzavření kupní smlouvy dochází tak, že prodávající potvrdí kupujícímu jeho objednávku mailem, a to za cenových podmínek dle cen aktuálně uveřejněných na webových stránkách.

6) Bude–li po potvrzení objednávky před expedicí zboží prodávajícím zjištěno, že cena byla z důvodu administrativního pochybení na jeho straně stanovena chybně, oznámí prodávající tuto skutečnost na kontaktní e-mail kupujícímu. Doručení takového informativního mailu kupujícímu má účinky odstoupení prodávajícího od smlouvy. Prodávající je v rámci informativního mailu navrhnout kupujícímu uzavření kupní smlouvy na pořízení zboží za nově stanovených cenových podmínek. V případě, že kupující v navazující mailové komunikaci vysloví s nově stanovenou cenou souhlas, považuje se tímto kupní smlouva na zboží za uzavřenou.

7) Kupující vyslovuje svůj souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atp.) si hradí kupující sám.

8) Prodávající nenese jakoukoli zodpovědnost za nesprávný výběr či nesprávné použití zboží, které si kupující objednal prostřednictvím webových stránek.

III. Cena zboží a způsoby plateb

1) Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

  • v hotovosti při osobním odběru zboží na adrese Dukelských hrdinů 91, 56301 Lanškroun
  • bezhotovostně převodem na čú prodávajícího: 1216148359/0800
  • bezhotovostně prostřednictvím platební brány

2) Uzavřením kupní smlouvy podle těchto obchodních podmínek se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Náklady spojené s dodáním zboží kupujícímu budou stanoveny samostatně dle platných ceníků poskytovatele poštovních nebo jiných obdobných služeb spojených s doručováním zásilek.

3)  V případě platby v hotovosti, kartou při osobním odběru zboží, je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

4)  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.Veškeré platební údaje sdělí prodávající kupujícímu v potvrzení jeho objednávky. Při bezhotovostní platbě je kupující povinen uvést správný variabilní symbol, který mu byl pro transakci přidělen prodávajícím. V opačném případě prodávající nezaručuje termín dodání zboží.

5)  Prodávajícím poskytnutá sleva na určitý druh zboží nezakládá bez dalšího právo kupujícího na kombinaci slevy na vybraný druh zboží se slevou z jiného důvodu (např. poukazu). Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli na svých webových stránkách měnit a upravovat slevy na prodávané zboží, jakož i ostatní podmínky prodeje zboží.

6)  Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví po provedené úhradě kupní ceny kupujícímu daňový doklad – fakturu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího případně ji k výslovné žádosti kupujícího zašle v tištěné podobě společně se zasílaným zbožím.

7) Ceny zboží na webových stránkách prodávajícího jsou uvedeny vč. DPH.  Součástí ceny u jednotlivého zboží  nejsou náklady spojené s balením a odesláním zboží.

8) Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

IV. Způsob doručení zboží

1) Kupující je oprávněn učinit volbu způsobu doručení v rámci webové stránky při objednání zboží. Provedenou volbu způsobu doručení je možné měnit výlučně se souhlasem prodávajícího. Kupující je oprávněn si vybrat z dále uvedených způsobů doručení: 

  • zaslání zboží přepravcem poskytujícím poštovní nebo obdobné služby, na adresu uvedenou kupujícím v objednávce
  • vyzvednutí zboží v sídle prodávajícího na adrese Dukelských hrdinů 91, 56301 Lanškroun

2) Zboží je zásadně zasíláno na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce. Kupující je srozuměn a vyslovuje svůj souhlas s tím, že po zaslání zboží prodávajícím na adresu uvedenou v objednávce, nese riziko a případné dodatečné náklady spojené se zvoleným způsobem dopravy. Účinky odevzdání věci kupujícímu nastávají jejím předáním prvnímu dopravci.

3) V případě nutnosti opakovaně doručovat kupujícímu objednané zboží z důvodů ležících na straně kupujícího, anebo doručit zboží jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4) Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. V případě, že obal je poškozen je nutné tuto informaci uvést do předávacího protokolu přepravní služby či pošty a uplatnit reklamaci přímo u přepravce.

5) Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6) Přesný termín, kdy bylo zboží zasláno kupujícímu sdělí prodávající na vyžádání kupujícímu emailem.

7) Kupující je oprávněn převzít zboží i v provozovně prodávajícího, pokud je tak sjednáno.

8) Na kupujícího přechází nebezpečí vzniku škody nebo nahodilé zkázy zboží současně s jeho předáním ze strany prodávajícího prvnímu přepravci, případně převzetím věci kupujícím v provozovně prodávajícího, pokud je ujednáno osobní převzetí věci.

9) Není – li mezi prodávajícím a kupujícím ujednáno jinak, je prodávající povinen kupujícímu odeslat či předat zboží vždy až po úhradě kupní ceny. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího vždy až úplným zaplacením kupní ceny. 

V. Odpovědnost za vady

1) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující předmět koupě převzal, má zboží ujednané vlastnosti. Chybí-li ujednání o konkrétních vlastnostech zboží, má se za to, že zboží má takové vlastnosti, které prodávající popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží. Prodávající odpovídá za to, že zboží je kupujícímu dodáváno v odpovídajícím množství, hmotnosti, jak je uvedeno na webových stránkách.

3) Ujednání prodávajícího a kupujícího o odpovídající jakosti a množství se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

4) Kupující je povinen oznámit prodávajícímu, že má předmět koupě vady, bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. Při uplatnění práva z vad je kupující povinen specifikovat, jakým způsobem se vada projevuje, uvést volbu práva z vad, které uplatňuje, a dále sdělit, zda si zboží po skončení řízení o uplatnění práva z vad vyzvedne osobně, nebo mu má být zboží zasláno na jeho adresu.

5) Kupující je povinen prokázat oprávněnost jeho uplatnění práva z vad a dále je povinen prodávajícímu prokázat, že zboží bylo zakoupeno prostřednictvím jeho internetového obchodu. Právo z vad se považuje za řádně uplatněné, jestliže je reklamované zboží kompletní a doloženo potřebnými doklady. V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nejlépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s dodanými součástmi a příslušenstvím. Reklamované zboží bude přijato k reklamaci, jen jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny. Prodávající neodpovídá za jakákoli poškození zboží, která vzniknou během jeho doručování k posouzení vad nebo v souvislosti s ním. Ostatní podmínky upravující proces reklamace jsou uvedeny v reklamačním dokumentu.

6) Kupující, v případě že bude zboží k uplatnění práva z vad zasílat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je povinen označit zásilku obsahující vadné zboží a shora uvedené doklady nápisem “REKLAMACE” a uvést dostatečné a aktuální kontaktní údaje, zejména poštovní adresu a telefonní číslo.

7) Kupující je oprávněn zvolit si způsob odstranění vady zboží. Nezvolí-li kupující své právo včas, má právo jen na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

8) Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

9) Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

10) Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, použil-li kupující věc ještě před objevením vady, nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a poskytne prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

11) Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

12) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, ledaže se jedná o věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, o opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, o použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo to vyplývá z povahy věci. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

13) Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl anebo s přihlédnutím ke všem okolnostem musel vědět, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

14) Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující uplatit u prodávajícího na adrese sídla, kde zboží zakoupil, případně na emailu: info@lakaravany.cz, nebo telefonicky na tel. čísle: +420 603 460 585. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího informaci např. telefonicky, emailem, osobně. Doručení reklamovaného výrobku je pak otázkou k součinnosti ze strany kupujícího, aby spotřebitel výrobek dodal.

15) Kupující (fyzická osoba - spotřebitel) má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zaslaného zboží. Ve stejné lhůtě je v takovém případě povinen sdělit tuto skutečnost písemně prodávajícímu a bezodkladně zaslat na svůj náklad nepoškozené a neopotřebené zboží zpět na adresu prodávajícího: Vanko CZ s.r.o., LAkaravany, Dukelských hrdinů 91, 56301 Lanškroun. Zboží nesmí být navráceno poškozené nebo znečištěné, musí být kompletní, včetně veškerého příslušenství, příruček a zabaleno v původním obalu nebo kvalitativně stejně jako byl původní obal. 

16) Kupující je dále oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud mu prodávající sdělí, že objednané zboží bude odesláno kupujícímu později než za šest týdnů od zaslání objednávky. Stejné právo kupujícímu náleží, pokud je prodávající v prodlení s odesláním objednaného zboží více než dva týdny.

17) Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednané zboží je dlouhodobě nedostupné, podstatně se změnila nákupní cena zboží, a to nejpozději do odeslání zboží zákazníkovi.

18) Pokud kupující platně odstoupí od kupní smlouvy, má prodávající povinnost vrátit kupujícímu kupní cenu zboží, a to tak že ji poukáže na bankovní účet u banky v ČR určené zákazníkem. Úhrada podle předchozí věty musí být provedena nejpozději do čtrnácti dnů od splnění všech povinností kupujícího vůči prodávajícímu. Obdobně se postupuje i v jiných případech, kdy je prodávající povinen kupujícímu zaslat jakékoliv peněžité plnění z titulu uzavřené kupní smlouvy.

19) Uplatnění práva odpovědnosti za vady včetně odstranění vady musí být vyřízeno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

20) Další práva z vad se řídí občanským zákoníkem a dalšími souvisejícími právními předpisy.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

1) Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

2) Nejedná-li se o případ uvedený v čl. VI. 1) obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@lakaravany.cz. 

3) V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. VI. 2) obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

4) V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. VI. 2) obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

5) Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

6) V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 

7) Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8) V případě odstoupení od kupní smlouvy má spotřebitel nárok pouze na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši (v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy).

VII. Společná ustanovení

1) Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu - spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1písm. e) občanského zákoníku.

2) Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

3) Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho objednávce.

4) Prodávající nenese jakoukoli odpovědnost za aktuálnost nebo správnost kontaktních údajů sdělených kupujícím. Kupující je povinen prodávajícímu, v rámci plnění smlouvy uzavřené dle těchto obchodních podmínek, jakoukoli dodatečnou změnu kontaktních údajů neprodleně poté, kdy taková skutečnost nastane, popř. nahlásit některým z komunikačních prostředků uvedených v těchto obchodních podmínkách.

5) Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písm. j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., zákona na ochranu spotřebitele, sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

VIII. Zásady zpracování osobních údajů

1) Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a současně plně respektuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“).

2) Kupující souhlasí s poskytnutím a zpracováním svých osobních údajů prodávajícímu, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy ve smyslu těchto obchodních podmínek, tj. zejména pro zaslání objednávky, potvrzení objednávky, fakturaci, uzavření veškerých ostatních případných smluvních dokumentů. Prodávající coby zpracovatel osobních údajů tyto údaje zpracovává výlučně za účelem realizace práva a povinností vyplývajících z předmětného závazkového vztahu. Osobní údaje jsou archivovány pouze po dobu nezbytnou k realizaci práv a povinností z uzavřených smluv a návazně též v zákonných lhůtách pro splnění povinností ve vztahu ke správním orgánům a po uplynutí předmětných zákonných lhůt skartovány, popř. anonymizovány. Prodávající zpracovává pouze tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní čísla, jména kontaktních osob.

3) Prodávající je povinen nakládat s osobními údaji výlučně za účelem předmětu jeho činnosti, eventuálně v souvislosti se splněním jeho zákonných povinností. Prodávající se zavazuje shromážděné osobní údaje veškerých subjektů uveřejněných v jeho databázi neposkytovat záměrně jakýmkoli jiným subjektům, které nemají na realizaci obchodu dle těchto všeobecných obchodních podmínek relevantní právní zájem.

4) Prodávající tímto kupujícího výslovně informuje, že jakýkoli souhlas poskytnutý prodávajícímu kupujícím - fyzickou osobou, popř. jinou fyzickou osobou v databázi uvedenou, v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů je kdykoli odvolatelný.

5) Kterákoli fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou prodávajícím evidovány, je oprávněna kdykoli požádat volnou formou o opravu, revizi a aktualizaci svých osobních údajů, popř. uplatnit právo být zapomenuta. Prodávající je na základě podané žádosti povinen vždy bezodkladně výmaz osobních údajů fyzické osoby uskutečnit. Z žádosti o výmaz osobních údajů musí být objektivně seznatelné, která osoba ji činí, jakého výčtu jejích osobních údajů se její žádost týká, nebo mají – li být osobní údaje odstraněny zcela, a současně v ní musí být uvedena e-mailová eventuálně korespondenční adresa, na níž lze zaslat potvrzující zprávu o skutečnosti, že osobní údaje subjektu byly s konečnou platností z databáze prodávajícího odstraněny. O provedené opravě, úpravě, nebo výmazu osobních údajů informuje prodávající vždy výlučně subjekt, kterého se takové údaje týkají.

6) Prodávající se zavazuje učinit taková vnitřní organizační opatření, aby bylo zabráněno zneužití osobních údajů kterékoli fyzické osoby evidované v jeho databázích. O formě interních opatření je prodávající povinen k dotazu zpravit kupujícího, popř. třetí osobu jíž se uveřejněné údaje týkají.

7) Prodávající je oprávněn archivovat veškeré dokumenty týkající se poskytnutí souhlasů, popř. nesouhlasů se zpracováním osobních údajů kupujícího, jakož i jím uvedených osob. S archivací dotčených dokumentů tímto vyslovuje kupující svůj souhlas.

8) Prodávající je oprávněn v rámci aktualizace souhlasů, zejména s přihlédnutím na stávající právní úpravu, jakož i na aplikační praxi z nařízení GDPR vyplývající, oprávněn kdykoli požadovat aktualizaci souhlasů se zprávou a nakládáním osobních údajů jak kupujícího.

9) V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat provozovatele o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu.

10) Požádá-li odběratel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí.

11) V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Odběratel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem provozovatele na elektronickou adresu odběratele, a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatelem na elektronickou adresu odběratele. Uvedený souhlas je odběratel oprávněn kdykoli bez uvedení důvodů písemně odvolat.

IX. Závěrečná ustanovení

1)  Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím se uskutečňuje především emailem, a nevylučuje-li to povaha věci, též telefonicky či prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, ledaže tyto obchodní podmínky, ujednání mezi prodávajícím a kupujícím, nebo zákon stanoví jinak. 

2)  Při zasílání zboží do zahraničí budou vždy konkrétní ujednání těchto obchodních podmínek upřesněny v potvrzení objednávky prodávajícím.

3)  Je nebo stane–li se některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, namísto neplatných ustanovení bude aplikováno ustanovení těchto obchodních podmínek, jejichž smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

4) Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 1. 2023. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy.

5) Odesláním objednávky kupující souhlasí s výše uvedenými obchodními podmínkami a potvrzuje, že si je řádně přečetl.

Na našich stránkách používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >