+420 602 150 791

Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů a správce osobních údajů

Jedním z cílů nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je docílit vyšší ochrany osobních údajů subjektů údajů a dát jim možnost získat kdykoli plnohodnotnou informaci o zpracování jejich osobních údajů, případně se bránit proti jejich nesprávnému zpracování či zneužití (právo na přístup ke svým osobním údajům na základě zásady transparentnosti).  Mezi tyto subjekty patří taktéž naši smluvní partneři.

Společnost Vanko CZ s.r.o. / dále i jen společnost/ respektuje práva na ochranu osobních údajů a na soukromí. Účelem tohoto sdělení je proto předání souhrnné informace smluvním partnerům o zpracování jejich osobních údajů ze strany společnosti Vanko CZ s.r.o.. 

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Společnost zpracovává takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádnou realizaci její podnikatelské činnosti, tedy pro prodej potřeb pro karavaning a camping či pro poskytování služeb, včetně zajišťování nákupu zboží a služeb, uzavírání a plnění smluv, tj. informace běžně sdílené v rámci obchodního styku.

Jedná se tak především o osobní údaje smluvních partnerů, ale i o údaje kontaktních osob, které byly Společnosti sděleny ze strany smluvního partnera.

Společnost zpracovává osobní údaje v  rozsahu, v jakém je tak povinna činit na základě právních předpisů či v jakém je zpracování odůvodněno jejím oprávněným zájmem.

 

Mezi takto zpracovávané údaje patří zejména:

obchodní firma smluvního partnera, případně jeho jméno a příjmení, IČO, sídlo či místo podnikání;
údaje o osobách pověřených za smluvního partnera jednat a o jeho kontaktních osobách, tj. jméno, příjmení, případně titul, funkce, telefonní číslo, e-mailová adresa;
údaje o smluvním vztahu a jeho realizaci (údaje o odběru a dodání zboží, o úhradách cen).


 Účel zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje svých obchodních partnerů za účelem realizace své podnikatelské činnosti, tedy především poskytování (prodeje) svého zboží a služeb a nakupování zboží a služeb, tedy uzavírání smluv s odběrateli a dodavateli a realizace závazků ze smluv. Pro tento účel je poskytnutí osobních údajů naprosto dobrovolné, avšak nezbytné pro to, aby smlouva mohla být uzavřena a plněna. Za účelem řádné realizace smluvních závazků též společnost zpracovává osobní údaje kontaktních osob smluvních partnerů, příp. osob pověřených smluvním partnerem k určitým jednáním v rámci smluvních vztahů (např. osob oprávněných k převzetí zboží či služby či osob oprávněných objednávat zboží či služby).

Dále Společnost zpracovává údaje za účelem ochrany svých oprávněných zájmů, jako je např. sledování platební morálky svých odběratelů.

Dalším účelem zpracování osobních údajů je pak případně marketing. V tomto případě zpracovává Společnost údaje většinou na základě výslovného souhlasu příslušného subjektu údajů (např. v případě pořizování fotografií), není-li zpracování kryto jiným titulem.

Právní základ pro zpracování

Zpracování osobních údajů probíhá na základě následujících titulů:

plnění právní povinnosti [čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení],
plnění smluv [čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení]
na základě oprávněných zájmů správce [čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení], případně
na základě souhlasu subjektu osobních údajů [čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení]. Souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat, a to e-mailem nebo písemně (kontaktní údaje viz níže).


Zdroje získávání osobních údajů a jejich předávání

Osobní údaje získává Společnost buďto přímo od svých smluvních partnerů, tj. od Vás, v rámci běžného obchodního styku, nebo z veřejně dostupných zdrojů.  Těmito zdroji jsou zejména veřejné rejstříky (např. obchodní, živnostenský či insolvenční), evidence (např. katastr nemovitostí) nebo webové stránky.

Zpracování osobních údajů vyžaduje v některých situacích předávání osobních údajů. Osobní údaje proto s výjimkou úřadů a orgánů veřejné moci, které se za příjemce podle obecného nařízení nepovažují, v nezbytných případech a minimálním rozsahu předává Společnost svým zpracovatelům, kteří jsou na základě řádně uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů, resp. smlouvy o poskytování služeb, pověřeni konkrétním zpracováním.

Doba zpracování osobních údajů a jejich zabezpečení

Společnost zpracovává osobní údaje po celou dobu trvání smluvního vztahu a do doby realizace veškerých závazků plynoucích či souvisejících s daným smluvním vztahem. Společnost dále uchovává příslušné osobní údaje po dobu, po kterou je to nezbytné k ochraně jejích oprávněných zájmů. Pokud dochází ke zpracování osobních údajů na základě souhlasu se zpracováním, jsou osobní údaje zpracovávány po dobu, na kterou byl souhlas udělen.

V rámci Společností platí pravidla pro nakládání s osobními údaji, se kterými jsou zaměstnanci, kteří s údaji pracují, seznámeni. Je zajištěn rovněž vysoký standard IT bezpečnosti.

Vaše práva

Řádné zpracování osobních údajů a jejich ochrana je pro Společnost samozřejmostí. V souvislosti se zpracováním osobních údajů má každý subjekt údajů, jehož osobní údaje Společnost zpracovává, následující práva:

získat informace o zpracování osobních údajů – např. totožnost a kontakt na zpracovatele osobních údajů, účel zpracování, dotčené osobní údaje;
mít přístup k osobním údajům – např. na potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, za jakým účelem, či právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
právo na odvolání souhlasu – byl-li dán souhlas se zpracováním osobních údajů, lze jej kdykoliv odvolat s účinky do budoucna;
právo na opravu – v případě, že osobní údaje byly zpracovány neúplně či nepřesně;
právo na výmaz – pokud by vyšlo najevo, že zpracování osobních údajů bylo protiprávní, lze požádat Společnost o omezení použití nebo úplnou likvidaci;
právo na přenos údajů – lze požádat Společnost, aby osobní údaje předala jinému správci či zpracovateli, 
Kontaktní údaje

Máte-li ke shora uvedenému jakékoli dotazy, či přejete-li si kontaktovat v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Společnost, a to ať již s dotazem či za účelem realizace kteréhokoli práva uvedeného v předcházejícím článku, můžete tak učinit na e-mailové adrese: hvane@leseni-vanko.cz

 

Podmínky zpracování osobních údajů zákazníků

I. Předmět úpravy
1. Společnost Vanko CZ s.r.o. při své činnosti zpracovává některé osobní údaje nebo je správcem osobních údajů. 
2. Společnost Vanko CZ s.r.o. tímto poskytuje informace o zpracování osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).

II. Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je společnost Vanko CZ s.r.o. IČ: 27511936, se sídlem: Dukelských hrdinů 91, 56301 Lanškroun, tel: 723 534 471, email: hvane@leseni-vanko.cz 

III. Účely zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu za účelem:
- plnění povinností vyplývajících ze smluv;
- plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů;
- komunikace se zákazníky a obchodními partnery, vč. zasílání informací potřebných pro plnění smluv;
- zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb;
- vymáhání právních povinností;
- sledování změn ve veřejných rejstřících vč. insolvenčního rejstříku;
- zajištění ochrany práv a oprávněných zájmů.

IV. Kategorie zpracovávaných osobních údajů
Zpracovávány jsou osobní údaje uvedené níže:
- Identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, pozice ve firmě
- Kontaktní údaje: e-mail, telefonní čísla, kontaktní adresy

Společnost Vanko CZ s.r.o. osobní údaje získává od subjektů údajů nebo z veřejně dostupných zdrojů (např. obchodní a živnostenský rejstřík) a osobní údaje nenakupuje ani neprodává.

V. Zasílání obchodních sdělení
Vanko CZ s.r.o. využívá kontaktní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení, které se týkají oboru podnikání Vanko CZ s.r.o. 

Každý zákazník může vyjádřit svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení, odpovědí na daný email.                                                                                                                      Pokud zákazník vyjádřil nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení před účinností těchto podmínek, nebudou obchodní sdělení ani nadále zasílána.
Zasílání obchodních sdělení lze obnovit kontaktováním firmy.

VI. Příjemci osobních údajů
Osobní údaje nejsou předávány dalším společnostem, pokud není domluveno jinak. Pokud by byli předány jiné společnosti, je zajištěna ochrana osobních údajů v souladu s právními předpisy.

K osobním údajům mohou mít přístup tyto kategorie příjemců:
- poskytovatel služby zasílání obchodních sdělení;
- daňový poradce, účetní, právní zástupce a další odborní konzultanti;
- dopravci;
- osoby zajišťující monitoring společností a fyzických osob, např. změn v insolvenčním a obchod. rejstříku;

- správci interních systémů společnosti, poskytovatelé služeb v souvislosti s provozem webů a interních systémů.
Osobní údaje jsou předávány jen v nezbytném rozsahu, a pokud je to potřebné. Ochrana osobních údajů je zajištěna uzavřenými smlouvami o zpracování osobních údajů, o mlčenlivosti nebo zákonnou povinností mlčenlivosti.
Při splnění zákonných podmínek mohou být osobní údaje zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

VII. Důvody zpracování
Vanko CZ s.r.o. zpracovává osobní údaje zákazníků na základě následujících právních důvodů:
- oprávněný zájem;
- plnění smlouvy;
- plnění právní povinnosti;
- platný souhlas se zpracováním osobních údajů.

Oprávněný zájem Vanko CZ s.r.o. na zpracování osobních údajů je dán zejména v těchto případech:
- Ochrana důležitých práv Vanko CZ s.r.o. vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a smluv, vč. ověřování/vyhodnocování kreditního rizika a hodnocení platební schopnosti zákazníka;
- Ochrana majetku Vanko CZ s.r.o.
- Vymáhání případných pohledávek;
- Přímý marketing, tj. nabízení zboží a služeb;

VIII. Další informace
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání vzájemného vztahu a dále po dobu, po kterou je možné uplatňovat vzájemná práva a povinnosti z těchto vztahů. Pokud probíhá zpracování na základě oprávněného zájmu, bude ukončeno, jakmile oprávněný zájem pomine.

Vanko CZ s.r.o. bude uchovávat osobní údaje vždy nejméně po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. 

V případě zpracovávání osobních údajů na základě uděleného souhlasu, považuje se souhlas za udělený na dobu 1 roku, pokud není uvedeno jinak. Pokud probíhá zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu, je zákazník oprávněn kdykoli udělený souhlas odvolat na kontaktních údajích uvedených v čl. II těchto podmínek, aniž je tím jakkoli dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.

Zákazník je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Zákazník má právo požadovat opravu nebo aktualizaci osobních údajů, a to u svého obchodního zástupce nebo na kontaktech uvedených v čl. II těchto podmínek.
Zákazník má právo požadovat výmaz osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dle příslušných právních předpisů.
Zákazník má právo získat potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a na přístup k osobním údajům, které může uplatnit u svého obchodního zástupce nebo na kontaktech uvedených v čl. II těchto podmínek.

IX. Závěrečná ustanovení
Veškeré subjekty údajů se v těchto podmínkách označují jako zákazník.
Tyto podmínky zpracování osobních údajů platí od 1. 4. 2021.

Na našich stránkách používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >